Bonusy a skonta

Od 1. 4. 2011 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Jednou z novinek je změna postoje k bonusům a skontům. Od platnosti novely podléhají i bonusy a skonta dani z přidané hodnoty. Nově je tedy třeba při poskytnutí bonusu nebo skonta vystavit i opravný daňový doklad na snížení daňové povinnosti na straně dodavatele a na snížení nároku na odpočet na straně příjemce. Podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o DPH by měl opravný daňový doklad obsahovat „…náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu, včetně evidenčního čísla“.

Ministerstvo financí se k této problematice postavilo jinak než zákon a vydalo Informaci, ve které uvádí, že se u bonusů a skont dosavadní výklad nemění, stále se tedy jedná o finanční plnění, které nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Dne 29. 4. 2011 vydalo Generální finanční ředitelství novou Informaci, která je v souladu se zněním zákona, avšak došlo k zjednodušení formální stránky opravného daňového dokladu. Tato nová Informace k náležitostem opravného daňového dokladu stanoví, že v případě, že se konkrétní důvod či skutečnost zakládající povinnost opravy týká více zdanitelných plnění, může plátce vystavit opravný daňových doklad podle § 45 odst. 2 zákona o DPH. Ohledně referencí na původní daňové doklady v něm lze akceptovat i jen rámcové vymezení původních zdanitelných plnění. Přesto bude muset být plátce DPH připraven na to, že pokud ho finanční úřad vyzve, je povinen doložit, ke kterým daňovým dokladům se konkrétní bonus nebo skonto vztahuje.