Dopady směrnice ATAD do zákona o dani z příjmů

Dle poslední verze připravované novely zákona o daních z příjmů, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, očekáváme v oblasti převodních cen změny vyplývající z implementace směrnice EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), Novela plánuje konkrétně zavést:

  • Omezení uznatelnosti „výpůjčních nákladů“ z transakcí se spojenými i nespojenými osobami v případě, že dojde k překročení limitu výpůjčních nákladů. Tento limit byl zvolen jako vyšší hodnota z částky odpovídající 30 % EBITDA nebo z částky 80 mil. . „Výpůjční náklady“ jsou díky směrnici harmonizovaným pojmem, který zahrnuje veškeré úrokové náklady na všechny formy dluhu, a to bez ohledu na to, kdo je jeho poskytovatelem. Novela zákona v této souvislosti obsahuje výčet toho, co se rozumí výpůjčním výdajem (např. související kurzové rozdíly, úroky zahrnuté do pořizovací ceny aktiva či úroky obsažené ve smlouvě o leasingu)
  • Pravidla pro ovládané zahraniční společnost CFC rules, tj. pravidla zdanění příjmů zahraničních společností ovládaných českou ovládající společností, pokud tyto zahraniční společnosti nevykonávají podstatnou hospodářskou činnost, nebo pokud podléhají zdanění nižšímu, než je polovina daně, kterou by z dané činnosti hradila české společnost.
  • Exit tax – povinnost zdanit přemisťovaný majetek z České republiky do zahraniční v případech, kdy fakticky nedojde ke změně jeho vlastníka. Tento přesun by pak měl být zdaněn jako prodej majetku.
  • Pravidla zamezující negativním daňovým dopadům v důsledku tzv. hybridních nesouladů. Například daňovému odpočtu ve více jurisdikcích najednou, nebo daňovému odpočtu v jedné jurisdikci, kdy odpovídající příjem není zdaněn v jiné jurisdikci.

Účinnost navrhovaných změn se plánuje 1. ledna 2019, v případě exit tax a omezení dopadů hybridních nesouladů pak od 1. ledna 2020. Implementace evropské směrnice do českého právního řádu musí být nejpozději do 31.12.2018.