Důchodové spoření

Rok 2013 přináší zásadní změnu v penzijním systému České republiky. K 1. lednu 2013 vznikl nový II. pilíř důchodového spoření, který svým účastníkům nabízí další možnosti spoření na důchod.

Důchodový systém v roce 2012 tvořily dva pilíře:

I. pilíř – státní, průběžný systém, kterého jsou povinně účastni jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné (hrazeno na účet ČSSZ) a
III. pilíř – dobrovolný pilíř penzijního připojištění se státním příspěvkem 50 – 150 Kč, jehož součástí je i soukromé životní pojištění, ať už kapitálové nebo investiční (hrazeno na účet penzijního fondu).

Od 1. ledna 2013, po nabytí účinnosti zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, došlo v důchodovém systému k zásadní změně, kterou je vznik dalšího pilíře: II. pilíře důchodového spoření.

Od 1. ledna 2013 je tedy důchodový systém tvořen těmito pilíři:

I. pilíř – státní, průběžný systém, kterého jsou povinně účastni jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné (hrazeno na účet ČSSZ);
II. pilíř – nově zřízený kapitalizační pilíř představující tzv. důchodové spoření (hrazeno na účet specializovaného FÚ) a
III. pilíř – plně dobrovolný pilíř vycházející z penzijního připojištění, které bylo transformováno (hrazeno na účet penzijního fondu).

Nově vzniklé důchodové spoření lze přirovnat k můstku mezi původními I. a III. pilířem. Důvodem je převzetí základních charakteristik či rysů původních dvou pilířů – z III. pilíře je převzata možnost dobrovolného vstupu a z I. pilíře pak povinnost v něm setrvat do důchodového věku.

Účast na důchodovém spoření vzniká registrací první smlouvy o důchodovém spoření mezi fyzickou osobou a penzijní společností v Centrálním registru smluv. Centrální registr smluv je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem a provozovatelem je Generální finanční ředitelství. Od takto uzavřené a zaregistrované smlouvy nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit, nelze ji vypovědět, ani uzavřít smlouvu o jejím skončení. Jediným krokem, který může účastník učinit, je změna penzijní společnosti. Tuto změnu lze učinit registrací nové smlouvy, čímž stávající smlouva zaniká.

Účastníci důchodového spoření budou odvádět do II. pilíře celkem 5 % z vyměřovacího základu. Ze současného odvodu do I. pilíře budou vydělena 3 %, která budou odvedena do II. pilíře. K těmto 3 % však musí účastník důchodového spoření přidat další 2 % z vyměřovacího základu.
Odvod do I. pilíře se tedy sníží na 3,5 % a na základě snížení tohoto odvodu bude snížena i výše státního důchodu plynoucího z I. pilíře.

Účast ve II. pilíři má své výhody i nevýhody. Nespornou výhodou je, že naspořené prostředky budou, stejně jako u jiných finančních produktů, předmětem dědického řízení. Vyvedení 3 % z I. pilíře je tedy výhodnější z toho důvodu, že státní důchod se na rozdíl od důchodového spoření v II. pilíři nedědí. Naproti této výhodě však stojí silná neflexibilita tohoto pilíře, kdy ve srovnání s III. pilířem není možné od smlouvy odstoupit, hrazenou částku nelze snížit či navýšit a k naspořeným finančním prostředkům dostane účastník přístup až v okamžiku dosažení důchodového věku, a to pouze v měsíčních výplatách. Tyto výplaty lze nastavit buď doživotně, nebo na dobu 20 let.