Elektronická evidence tržeb

S účinností od 1. 12. 2016 nastává povinnost evidovat tržby pro podnikatele poskytující stravovací a ubytovací služby. ZoET počítá s postupným zaváděním evidence tržeb, rozděleným do čtyř fází. První fáze se týká již výše uvedených stravovacích a ubytovacích služeb. Od 1. 3. 2017 se do evidence tržeb zapojí i maloobchody a velkoobchody. Třetí fáze, počínaje 1. 6. 2017, se bude týkat podnikatelů provozujících všechny ostatní činnosti neuvedené v předešlých fázích ani ve fázi čtvrté. Jsou sem řazeny například dopravci, zemědělci nebo svobodná povolání, jako jsou právníci, lékaři či účetní. Od 1. 6. 2018 se jako poslední k evidenci tržeb připojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Dle § 5 ZoET je za evidovanou tržbu považována kterákoliv platba, která je uskutečňována v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou), šekem, směnkou nebo jinými formami mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.), zároveň se musí jednat o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 ZoET, tedy nejedná se o ojedinělý příjem platby. Dalo by se říct, že se jedná o veškeré platby, které nejsou prováděny převodem z účtu na účet. ZoET vymezuje v § 10 a § 12 tržby, které je možné evidovat ve zjednodušeném režimu a které jsou z evidence tržeb vyloučené.

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje, kterou je možno podat ústně do protokolu u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně nebo prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její schránky. Poplatník je dále povinen nejdéle při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně a vystavit účtenku osobě, od které tržba plyne.

V případě pochybností, jestli platba, kterou poplatník přijímá, nebo bude přijímat, je evidovanou tržbou nebo jestli je možné ji evidovat ve zjednodušeném režimu, má poplatník možnost požádat místně příslušného správce daně o závazné posouzení. Žádost o závazné posouzení o určení evidované tržby je zatíženo poplatkovou povinností ve výši 1 000 Kč.

Spolu se zavedením EET dojde ke snížení sazby DPH pro stravovací služby vymezené v příloze č. 2 ZDPH. Další změnou je zavedení slevy na evidenci tržeb ve výši 5 000 Kč dle § 35bc ZDP.