Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e – commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Změny se týkají:

 • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).

Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Novela zákona o DPH je v současné době v legislativním procesu vedena pod sněmovním tiskem č. 867 (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=867).

Novela zákona o DPH nebyla dosud schválena, proto může být její účinnost posunuta. Pokud k tomuto posunutí účinnosti dojde, zveřejní Finanční správa ČR informace na svých webových stránkách. V případě, že novela zákona o DPH nebude schválena od 1. 7. 2021, pak změny v pravidlech týkající se zrušení osvobození od daně při dovozu zboží a dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, budou účinné až od okamžiku zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.

1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží2 bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží3.

Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)

Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby4 (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb > 10 000 EUR

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb < 10 000 EUR

Není-li limit (ve výši 10 000 EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu5. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.

 Limit 10.000 EUR od 1. 7. 2021 do všech členských států EU
=
Prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
+
tzv. přeshraniční TBE služby6

(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

2. ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ OD DPH U DOVOZU ZBOŽÍ DO 22 EUR

Novela zákona o DPH ruší osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí, například z USA, Číny nebo Ruska, bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.

 • Příjemce zboží je plátcem DPH:

Od 1. 7. 2021 plátce, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky.

 • Příjemce zboží, který není plátcem DPH:

pro ostatní osoby v roli příjemce zboží existuje několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.

Od 1. 7. 2021 může být DPH z dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, odvedena následujícími způsoby:

 • Standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS) – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma9

Nový zvláštní režim jednoho správního místa – dovozní režim (IOSS) přináší dodavatelům novou možnost, kdy mohou DPH u dovozu zboží nepřesahující 150 EUR odvádět přes tento režim namísto zákazníka.

V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, je nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP. Další informace o vyřizování celních záležitostí u dovozu zboží z třetích zemí jsou dostupné na webu Celnička.

Zákazníkům nakupujícím a dovážejícím zboží z třetí země doporučujeme vyjasnit si otázku odvodu DPH s dodavatelem předem.

3. PRODEJ ZBOŽÍ PŘES DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území Evropské unie mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU. Zboží se již nachází ve volném oběhu na území Evropské unie.

Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.

Za provozovatele elektronického rozhraní z pohledu budoucí novely zákona o DPH se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník.

Od 1. 7. 2021 může provozovatel elektronického rozhraní využít pro odvod DPH u dodání zboží, které usnadňuje mezi zahraniční osobou a koncovými spotřebiteli v EU, zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) v rámci režimu EU – více informací zde Informace pro provozovatel el. rozhraní – režim EU.

Navíc se provozovatel elektronického rozhraní může zapojit do odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu IOSS (více Informace pro provozovatele el. rozhraní – dovozní režim), pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR dovezeného ze třetí země koncovému spotřebiteli. Zboží musí být v tomto případě přepraveno nebo odesláno z třetí země na území EU. Koncového zákazníka tím zbaví povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu. Nevyužije-li provozovatel el. rozhraní možnost odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa (IOSS) u prodeje dovezeného zboží ze třetí země koncovému spotřebiteli, pak odvádí DPH koncový spotřebitel při dovozu zboží přímo celnímu úřadu případně prostřednictvím jeho zástupce v celním řízení.


1 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, článek 2 a 3; směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. 11. 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží; rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19;

2 Definice pojmu zasílání zboží pro účely DPH je uvedena v § 8 odst. 3 zákona o DPH ve znění do účinnosti výše uvedené novely.

3 Zákon o DPH před novelou také umožňuje, aby se prodejce v případě, že není překročen limit i přesto rozhodl (po určité období) odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání. Pokud se takto rozhodl, musí prodejce takto postupovat minimálně do konce následujícího kalendářního roku následujícím po roce, ve kterém se takto rozhodl.

4 Blíže k vymezení tzv. TBE služeb viz § 10i zákona o DPH.

5 I podle nových pravidel se může prodejce rozhodnout odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, případně u poskytnutí TBE služeb v členském státě usazení příjemce, i když není překročen limit. Pokud se takto rozhodne, musí takto postupovat minimálně celé dva kalendářní roky včetně kalendářního roku, ve kterém se takto rozhodl.

6 Jedná se o poskytnutí služeb, u nichž místo příjemce služby není v členském státě usazení.

7 Definice a výpočet obratu pro zákonnou registraci DPH viz § 4a zákona o DPH

8 Za předpokladu, že se prodejce nerozhodl uplatňovat DPH jiného členského státu bez ohledu na to, že nebylo dosaženo limitu.

9 V daném případě příjemce zboží již bude toto nakupovat včetně české DPH.

Přidáno dne: 9. 6. 2021