Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Dne 11.11.2011 podepsal prezident republiky návrh novely zákona o přeměnách. Mimořádně rozsáhlá novela odstraňuje některé nedostatky tohoto zákona, ale především transponuje do zákona o přeměnách SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/109/ES, ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení.

Dá se očekávat, že přijetí této novely bude podnikatelskou veřejností pozitivně kvitováno, protože vedle změn souvisejících s transpozicí Směrnice byly provedeny i četné změny za účelem nápravy chyb a nejasností dosavadní právní úpravy. Nejpodstatnějšími změnami zákona o přeměnách jsou především změna koncepce rozhodného dne, úprava informační povinnosti a přechod zástavního práva k obchodním podílům či akciím.

Nejzásadnější změnou, díky které se Česká republika svou úpravou zařadí mezi malou skupinku států EU, je zakotvení možnosti určit „volně“ rozhodný den přeměny, tedy den, od něhož se jednání zanikající nebo rozdělované společnosti nebo družstva považuje z účetního hlediska za jednání učiněná na účet nástupnické společnosti. Rozhodný den bude napříště možné určit jak do minula, jak tomu bylo dosud, tak i do budoucna, ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Dosavadní právní úprava rozhodného dne vzhledem k povinnosti vycházet při přípravě projektu přeměny z konečných účetních závěrek, které je třeba vyhotovit ke dni předcházejícímu rozhodný den, umožňovala zvolit rozhodný den pouze před datem vyhotovení projektu přeměny. To činilo v praxi problémy především v případě přeshraničních přeměn, kdy každý ze zúčastněných států upravoval rozhodný den rozdílně. Pozitivem nové právní úpravy je i upřesnění okamžiku, ke kterému je nutno vyhotovit znalecké posudky, určit výměnné poměry, peněžní vypořádání při převodu jmění a podobně.

Transpozicí směrnice 2009/109/ES bude umožněno, aby povinnost uložit projekt přeměny nejméně 1 měsíc před plánovaným dnem schválení přeměny do sbírky listin obchodního rejstříku a zároveň zveřejnit v Obchodním věstníku oznámení o uložení projektu přeměny do sbírky listin byla nahrazena zpřístupněním projektu přeměny a zákonem stanovených informací pro věřitele na internetových stránkách společnosti. V takovém případě postačí, aby zúčastněné osoby zveřejnily v Obchodním věstníku odkaz umožňující přístup k internetové stránce, na níž je projekt přeměny zpřístupněn.

Díky nové právní úpravě dojde k vyjasnění přechodu zástavního práva k obchodním podílům nebo k akciím v rámci fúze, rozdělení a změny právní formy tak, že zástavní právo ze zastavených účastnických cenných papírů či obchodních podílů bude přecházet nebo se rozšiřovat na obchodní podíly či účastnické cenné papíry, jež zástavní dlužník nabývá na základě zastavených obchodních podílů či účastnických cenných papírů. Novelou bude také posíleno postavení zástavních věřitelů ze zastavených účastnických cenných papírů či obchodních podílů, protože stane-li se v důsledku fúze, rozdělení či změny právní formy týž účastnický cenný papír či obchodní podíl předmětem zástavního práva různých zástavních věřitelů, jejichž pohledávky byly před přeměnou zajištěné samostatně, uspokojí se v případě realizace zástavního práva tito zástavní věřitelé poměrně tak, jako kdyby k přeměně nedošlo.

Dalšími přínosy nové právní úpravy jsou např. zakotvení možnosti změnit právní formu dvou slučovaných s.r.o. na akciovou společnost, či dvou akciových společností na s.r.o., možnost realizovat přeshraniční přeměny jakoukoli formou, včetně rozdělení nebo možnost podání návrhu na vyslovení neplatnosti přeměny, která reaguje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.