Novely zákona o DPH v roce 2018, v roce 2020 a v roce 2021 – nejvýznamnější změny

  • Zákon č. 80/2019 Sb. (daňový balíček 2019), účinnost změn převážně od 1.4.2019 s těmito výjimkami:

Dne 27.3.2019 nabyly účinnosti změny týkající se úprav schválených v rámci EU (poukazy, úprava MOSS u subjektů mimo EU, úprava místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb, rozhlasového a TV vysílání osobě nepovinné k dani, vystavení daňového dokladu v režimu MOSS atd.).

Dne 1.4.2019 nabyly účinnosti např. tyto změny:

  • Úprava definice úplaty a ekonomické činnosti.
  • Nové § 15 až 15b Poukazy (jednoúčelový a víceúčelový poukaz).
  • Rozšíření možnosti vystavení souhrnného daňového dokladu.
  • Změna zaokrouhlení daně, základ daně u nepeněžitého plnění a u úhrady virtuální měnou (obvyklá cena – vč. doplnění definice).
  • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – § 46 až § 46g a oprava odpočtu daně – § 74a. Zrušení dosavadního § 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (přechodné ustanovení o použití § 44 v některých případech i po 1.4.2020).
  • § 66 – prokázání výstupu zboží při vývozu z území EU.
  • § 79a – při zrušení registrace je nově nutné snížit uplatněný nárok na odpočet daně u DHM.
  • Změna některých podmínek pro uplatnění reverse charge.

Dne 1.1.2020 nabyly účinnosti změny týkající se přiznání daně již dnem přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

Dále se od 1.1.2020 snižuje sazba DPH z 15 % na 10 % u dodání tepla a chladu.

Dne 1.1.2021 nabydou účinnosti změny týkající se omezení možnosti zdanění nájmu staveb pro bydlení plátci a povinnosti podat podání elektronicky i pro identifikovanou osobu.

Změny sazeb daně zejména u některých služeb a zboží v roce 2020

Od 1.5.2020 se snižuje sazba daně na 10 % u těchto služeb a zboží:

– Dodání pitné vody

– Úprava   a   rozvod   vody   prostřednictvím   sítí.

– Odvádění   a   čištění   odpadních   vod   včetně   ostatních   služeb   souvisejících s   těmito   činnostmi.

– Stravovací služby, podávání nápojů, s výjimkou stravovacích služeb osvobozených od daně podle § 57 až 59 zákona o DPH a podání   alkoholických   nápojů a tabákových výrobků pod kódem kapitoly celního sazebníku 24; snížená sazba daně 10 % platí   pro   podávání nápojů pod kódem celního   sazebníku   2203   00   10 (točené pivo).

– Služby   čištění   vnitřních   prostor   prováděné   v   domácnostech.

–  Služby   mytí   oken   prováděné   v   domácnostech.

– Domácí   péče   o   děti, staré, nemocné   a   zdravotně   postižené   občany.

– Opravy   obuvi   a   kožených   výrobků.

– Opravy   a   úpravy   oděvů   a   textilních   výrobků.

– Opravy   jízdních   kol.

– Kadeřnické   a   holičské   služby.

– Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové   knihy, předlohy  ke kreslení, atd.,   pokud jsou   obsaženy   na   hmotném   nosiči   a nejde   o   zboží, u   kterého   reklama   představuje   více   než   50   %   obsahu nebo   které   se   výlučně   nebo   převážně   sestává   z   hudebního   zvukového obsahu   nebo   audiovizuálního   obsahu.

– U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení atd., které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně 10 %, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči (změna § 47 odst. 5).

– Půjčování   nebo   nájem   knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových   knih, předloh   ke   kreslení atd.,   na   jejichž   dodání   se   uplatňuje   druhá   snížená sazba   daně 10 %, pokud   se   jedná   o   veřejné   knihovnické   a   informační   nebo   další služby   poskytované   podle   knihovního   zákona nebo   obdobné   služby poskytované   podle   jiného   právního   předpisu.