Příspěvkové organizace a zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb

Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.

Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o evidenci tržeb jsou u níže vyjmenovaných subjektů tržby vyloučené z evidence tržeb, kromě jiných:

  1. státu,
  2. územního samosprávného celku,
  3. příspěvkové organizace.

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánem veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o evidenci tržeb neplatí pokud veřejně prospěšný poplatník vykonává vedlejší činnost a příjem z této vedlejší činnosti (hospodářské činnosti) byl v předcházejícím roce vyšší než 175 000 Kč nebo příjmy z této činnosti jsou vyšší než 5% z celkových příjmů a přijímá platby v hotovosti je povinen se dle § 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci tržeb tržby evidovat.

Bližší informace jsou zveřejněny Pokynem GFŘ č.j. 119930/16/7100-10114-109736.