Režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („dále jen ZDPH“). Vzhledem k tomu, že tato změna se dotkne mnoha plátců, byl dne 10. 11. 2011 k této problematice vydán informační materiál zpracovaný Generálním finančním ředitelstvím ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Obecná pravidla vymezená pro režim přenesení daňové povinnosti v ustanovení § 92a ZDPH budou pro aplikaci režimu při poskytnutí stavebních prací platit stejným způsobem jako při dodání zlata (§ 92b ZDPH), při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (§ 92c ZDPH) a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (§ 92d ZDPH).
Režim přenesení daňové povinnosti je v ZDPH upraven od 1. 4. 2011 v ustanoveních § 92a (obecná pravidla) a dále v § 92b až 92e. Režim přenesené daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH, a to při poskytnutí plnění v tuzemsku, tedy u místa plnění v České republice. Z výše uvedeného vyplývá, že zmiňovaný režim je povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce na území ČR jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost, a současně jej tedy musí použít i příjemce plnění. Pro další informace o postupu při uplatnění přenesené daňové povinnosti nás neváhejte kontaktovat.