Ekonomické poradenství

Našim klientům poskytujeme komplexní péči od formulace projektu přes posouzení jeho proveditelnosti a investiční náročnosti, zajištění ocenění vkládaného majetku po posouzení daňových dopadů realizovaných transakcí na národní i mezinárodní úrovni.

Kontaktní osoba

Ing. Sofia Komrsková

Tel.:

+420 222 244 511


Dokumenty ke stažení


Reference

Univerzita Karlova v Praze

ČEZ Bulgaria EAD – příprava na IPO


V rámci skupiny Euro-Trend nabízíme našim klientům mimo jiné ekonomické
poradenství v nejširším slova smyslu. Rádi svým klientům poskytneme odbornou pomoc
zejména v následujících oblastech:

  • projekty dotované ze strukturálních fondů Evropské unie,
  • přípravné a podpůrné dílčí projekty v rámci aktivit Public Private Partnership,
  • zakládání a přeměny obchodních společností (fúze, prodej či nájem podniku apod.),
  • oceňování majetku a nepeněžitých vkladů do dceřiných společností,
  • posouzení akvizic a prodejů českých i zahraničních společností,
  • přemístění obchodních společností do jiných zemí EU,
  • ekonomické hodnocení podnikatelských záměrů a zpracování žádosti o úvěr,
  • zpracování SWOT analýz.

Samozřejmostí je dále nabídka poradenství v souvislosti se změnami daňových zákonů, norem sociálního zabezpečení, obchodního a občanského zákoníku, zákoníku práce atd., a to jak formou osobních konzultací, tak formou zpracování analýz dopadů přijatých změn na naše klienty, včetně zhotovení stanovisek a metodik s rozborem nejvhodnějších variant řešení.