Současnost

“Zvyšování prestiže a dobré pověsti společnosti je možné dosáhnout pouze prostřednictvím spokojených zákazníků.”

Komora daňových poradců České republiky (KDP ČR) byla pozorovatelem Confédération Fiscale Européenne (CFE) od roku 1994 a členem (CFE) se stala v roce 1998.
Mezi nejdůležitější cíle CFE patří:

  • ochrana profesních zájmů daňových poradců a zajišťování kvality daňových služeb poskytovaných daňovými poradci,
  • výměna informací o vnitrostátních daňových zákonech, předpisech a činnosti směřující ke koordinaci daňového práva v Evropě,
  • udržování vztahů s odpovědnými orgány na národní a mezinárodní úrovni a snaha přinášet odpovědným orgánům Evropské unie zkušenosti praktických odborníků ze všech oblastí zdanění a z oblasti profesního práva pro zlepšení komunitární legislativy.

Členství KDP ČR v CFE představuje pro společnosti skupiny Euro-Trend významný zahraniční přínos v otázkách mezinárodního daňového poradenství.

Ing. Jiří Nekovář je členem Českého institutu interních auditorů (ČIIA). ČIIA je zapsaný spolek interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. ČIIA je národním institutem mezinárodního institutu The Institute of Internal Auditors Inc., který vznikl v USA v roce 1941 a který dnes reprezentuje více než 180 tis. odborníky ze 190 zemí.

The International Fiscal Association (IFA) je jediná mezinárodní nevládní organizace, která se zabývá fiskální problematikou. Předmětem zájmu IFA je studium a vývoj mezinárodního a srovnávacího práva v oblastech finančnictví, především pak v oblastech mezinárodního a srovnávacího daňového a účetního práva.
V současnosti má IFA téměř 12 500 členů ze 110 různých zemí. Kromě centrály v Holandsku má IFA pobočky v 66 zemích světa. Mezi členy IFA je mnoho specialistů působících na vysokých postech v soukromém i státním sektoru včetně soudů, univerzit a různých vládních i nevládních organizací.

International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA. V současné době má přes 80 členů.
Tak jak se jednotlivé ekonomické problémy a otázky stávají mezinárodními, i otázky mezinárodního zdanění nabývají na důležitosti. Smyslem setkávání je především sdílení názorů, snaha podívat se na problematiky mezinárodního zdanění z různých pohledů a otevírání nových témat v kontextu mezinárodního vývoje.

Zaměstnanci společnosti Euro-Trend, s.r.o., a EURO-Trend Audit, a.s., jsou odborníky na problematiku, jíž se věnují. Dokazuje to také seznam publikací, kterých jsou autoři nebo spoluautoři.

Jednou takovou publikací je kniha „Zdaňování neziskových organizací“, kterou napsaly Ing. Helena Stuchlíková a Ing. Sofia Komrsková. Knihu vydalo vydavatelství ANAG/Andragogos Agency. Publikace se zabývá zdaňováním neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností. Je také doplněna příklady z praxe. Autorky knihu pravidelně aktualizují, v současnosti jde již o 7. aktualizované vydání.

Další je kniha Ing. Petra Ryneše a to „Podvojné účetnictví a účetní závěrka pro podnikatele“. Vydalo ji aktéž vydavatelství ANAG/Andragogos Agency. Kniha provádí čtenáře problematikou podvojného účetnictví. Obsahuje výklad komentáře k vybraným oblastem účtování, výklad k prováděcí vyhlášce, sbírku souvztažností, zákon o účetnictví, české účetní standardy a jiné zákony vztahující se k problematice podvojného účetnictví.

Třetí publikací je kniha téhož autora, Ing. Petra Ryneše, a to „Cash-Flow v účetní závěrce – komentář, příklady“. Kniha byla opět vydána vydavatelstvím ANAG/Andragogos Agency. Publikace komplexně vysvětluje problematiku peněžních toků ve vztahu k účetní závěrce podnikatelů. Je pravidelně aktualizována.

Další publikací je kniha „Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku″, na jejímž překladu se podílela i Ing. Kristýna Šimáčková, LL.M. Publikaci vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., spolu s Komorou daňových poradců ČR a Slovenskou komorou daňových poradců v listopadu roku 2009. Jedná se o komentář k Modelové smlouvě OECD, který u nás v českém jazyce vychází historicky poprvé. Publikace obsahuje úplné znění Modelové smlouvy OECD k 17. červenci 2008 – po přijetí sedmé aktualizace, komentář a výklad jednotlivých článků smlouvy a pojmů, které jsou ve smlouvě používány, a dále také výhrady a stanoviska členských i nečlenských zemí OECD. Užitečnou pomůckou je anglicko-český slovník základních pojmů, s nimiž se lze v komentáři a Modelové smlouvě setkat.

Tatéž autorka, Ing. Kristýna Šimáčková, LL.M., zpracovala také překlad knihy „Směrnice ES o dani z přidané hodnoty – praktický komentář″ vydané nakladatelstvím 1. VOX v únoru roku 2010. Tato odborná publikace představuje první stručný komentář ke Směrnici o DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty) vydaný v českém jazyce. Autoři do ní zapracovali kromě vlastních komentářů k jednotlivým článkům rovněž všechna důležitá rozhodnutí Evropského soudního dvora. Čtenář v této publikaci nalezne i komplexní přehled obecných zásad výkladu práva Společenství upravujícího oblast daně z přidané hodnoty.

Poslední knihou je „Daňový receptář“, kterou sepsat kolektiv autorů včetně Jana Horešovského a Kristýny Šimáčkové. Společně jsou autory části týkající se DPH. Vydalo ji vydavatelství LexisNexis CZ. Kniha přináší komplexní pohled na daňovou problematiku. Srozumitelně a podrobně popisuje všechny typy daní. Jde o příručku pro všechny, kteří se musí problematikou daní zabývat, ať již jde o podnikatele, živnostníky nebo jiné subjekty.