Uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb obstaraných od 1. 1. 2021

Koordinační výbor Komory daňových poradců se zabýval otázkou uplatnění původního, resp. současného znění § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, v případě, kdy v důsledku nečinnosti správního orgánu došlo k vydání stavebního povolení po 1. lednu 2021, ale i situací, kdy v důsledku vad návrhu na vklad do katastrálního rejstříku dochází k posunutí okamžiku provedení vkladu katastrem nemovitostí.

V kontextu přechodného ustanovení, lze totiž na úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem použitých na financování bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 uplatnit limit dle platného znění zákona do 31.12.2020, tj. ve výši 300.000 Kč. Byly-li bytové potřeby obstarané od 1. ledna 2021, uplatní se na tyto zaplacené úroky limit ve výši 150.000 Kč dle současného znění zákona.

Dojde-li v důsledku nečinnosti správního orgánu k vydání stavebního povolení po 1. lednu 2021, jedná se o bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 a na zaplacené úroky se uplatní limit ve výši 150.000 Kč dle současného znění zákona.

Dále, byl-li návrh na vklad do katastru podán před 31.12.2020 a tento návrh byl postižen odstranitelnou vadou a vady budou řádně odstraněny, dochází k nabytí vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Na úroky z takto obstarané bytové potřeby se uplatní původní znění zákona, tedy limit 300.000 Kč. Byl-li však vklad na návrh podaný před 31.12.2020 postižen neodstranitelnou vadou, dochází k zastavení řízení a poplatník musí podat nový návrh na vklad. Bude-li tento nový návrh podán po 1. lednu 2021, dojde k nabytí vlastnického práva, resp. obstarání bytové potřeby po 1. lednu 2021 a na zaplacené úroky se uplatní současné znění zákona, tj. limit 150.000 Kč.

Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR