Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční – snížení sazby daně

Předmětem změny je snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25%. Tyto snížené sazby daně se použijí pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období a uplatňují se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Pro účely výpočtu záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí sazby daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. zálohy za rok 2020 se vypočítávají počínaje 1. 1. 2020 ve snížené výši, tj. v případě sazeb vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční se jedná o sazby snížené o 25 % oproti roku 2019).

Část zaplacených záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona odpovídající kladnému rozdílu mezi zaplacenou zálohou a výší zálohy vypočtené s použitím sazeb daně silniční podle § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. sazby snížené dle tohoto zákona), se použije postupně na úhradu záloh ve zdaňovacím období roku 2020 splatných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a daně silniční za zdaňovací období roku 2020.